പയറു കൃഷിയിലെ കീടങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാം..!

കടവാട്ടം, ഇലവാട്ടം, തണ്ടിൽ പുള്ളിക്കുത്ത് തുടങ്ങിയവയാണ് പയറു ചെടികളിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടു വരുന്ന രോഗങ്ങൾ. ജൈവ കീട രോഗങ്ങൾ നിയന്ദ്രിക്കാനായി കൃഷി ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം വിത്തിടുന്നതിനു മുന്നേ

Continue reading »

കൊക്കോ കൃഷി..! “കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ വിളവ്”

ഒരു ഉഷ്ണ മേഖലാ സസ്യമാണ് കൊക്കോ. കേരളത്തിലെ ഒട്ടു മിക്ക കൊക്കോ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരും അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത എന്തെന്ന് വച്ചാൽ,

Continue reading »

ഇനി മാമ്പഴക്കാലം… മാവ് സ്ഥിരമായി ധാരാളം കായ്ക്കാൻ…!

കേരളത്തിലെ പ്രധാന കൃഷികളിൽ ഒന്നാണ് മാവ്, വ്യത്യസ്ത തരം  മാമ്പഴങ്ങളുടെ നിലവറയാണ് കേരളം. ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ കൃഷി രീതി ആയതിനാൽ തന്നെ കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും

Continue reading »

ടെറസിലെ കൃഷി : വളരെ ലളിതമായി ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്യാം!

വീടുകളുടേയും കെട്ടിടങ്ങളുടേയും മുകളിൽ ചെറിയ തോട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നടത്തുന്ന കൃഷിരീതിയാണ് ടെറസ്സിലെ കൃഷി.ആവാസവ്യവസ്ഥകളും ഭൂവിനിയോഗരീതികളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്ന നൂതനകൃഷിരീതികളിൽ ഒന്നായി ഇതു കരുതപ്പെടുന്നു. അത്യുല്പാദനത്തിനു വേണ്ടി

Continue reading »